Organizing Committee

General Chair
Hung-Ming Chen (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Technical Program Chair
Chun-Yao Wang (National Tsing Hua University, Taiwan)
TPC Secretary
Yu-Guang Chen (National Central University, Taiwan)
Conference Secretary
Yi-Yu Liu (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)
Local Arrangement Chair
Hung-Pin Wen (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Publication Chair
Yi-Jung Chen (National Chi Nan University, Taiwan)
Publicity Chair
Po-Hung Lin (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Registration Chair
Bo-Cheng Lai (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)
Presentation Chair
Yung-Chih Chen (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)
Finance Chair
Chien-Nan Liu (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan)


Last Modified: March 24, 2023