Technical Program Committee

Technical Program Chair

Chun-Yao Wang (National Tsing Hua University, Taiwan)

TPC Secretaries

Yu-Guang Chen (National Central University, Taiwan)

Subcommittees

Design Experiences Subcommittee
Chair
Yuan-Hao Huang (National Tsing Hua University, Taiwan)
System Level Design Subcommittee
Chair
Ing-Jer Huang (National Sun Yat-sen University, Taiwan)
Logic Level Design Subcommittee
Chair
Shigeru Yamashita (Ritsumeikan University, Japan)
Physical Level Design Subcommittee
Chair
Shao-Yun Fang (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)


Last Modified: August 07, 2023